16. සැලකිය යුතුයි!නිර්වචන -
  1. “ක්‍රමවත් භාවයට හානි වීම“ යනු ඉහත සඳහන් පිළිගත හැකි හැසිරීම්* කඩවන ඕනෑම අවස්ථාවක් වේ.
  2. “පිළිගත හැකි හැසිරීම“ යනු ඉහත සඳහන් මාර්ගනිර්දේශයන්ට අනුකූලව කටයුතු කිරීම වේ.
  3. "පූර්ණ වගකීම" යනු අදාල කාරණය සම්බන්ධ සියලු දේ පිළිබඳ වගකීම වේ.
  4. “පූර්ණ හිමිකම“ යනු අදාල කාරණය සම්බන්ධයෙන් තීරණ ගැනීමේ අයිතිය සහ පූර්ණ නිදහස වේ.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

සැලකිය යුතුයි -
  • සමූහයේ ක්‍රමවත් භාවයට හානියක් වන ඕනෑම අවස්ථාවකදී ඉහත 3 - 10 සහ 13 සඳහන් කරුණු වලට 100%ක් අනුකූලව, ඇඩ්මින් මඬුල්ලේ සාමූහික තීරණයකට අනුව තීරණ ගැනීම සඳහා ඇඩ්මින් මඬුල්ල සතු “පූර්ණ හිමිකම“ අභියෝගයට ලක් කළ නොහැකිවේ.
  • සාමාජිකයින් වෙනත් සමූහ තුළදී පරිගණක උදවු  හා සම්බන්ධ Post, Photo, Album, Doc, Link, Comment, Event, Video ආදිය පල කිරීම සම්බන්ධයෙන් පරිගණක උදවු ඇඩ්මින් මඬුල්ල වගකියනු නොලැබේ. එහිදි ඒ සම්බන්ධයෙන් එම සමූහ තුළ සුදුසු පරිදි තීරණ ගැනීම සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා එම සමූහ වල ඇඩ්මින්වරුන්ට ඇති හිමිකමට ගරු කරමු.
  • පරිගණක උදවු මාර්ගනිර්දේශ යනු පරිගණක උදවු තුළ ආරම්භයේ පටන් ගොඩනැගුණු පරිගණක උදවු වලටම ආවේණික වූ සංස්කෘතිය වන බැවින්, වෙනත් සමූහ සමග සසඳමින් මෙහි සඳහන් කරුණු අභියෝගයට ලක් කිරීම නිශ්ඵල වේ.
  • සියලුම පරිගණක උදවු සාමාජිකයින් විසින් සමූහයේ සාමාජිකත්වය ලබාගැනීම/ ලැබීම සමඟ ඔවුන් පහත මාර්ග නිර්දේශ මාලාවේ අන්තර්ගත සියලුම කරුණු පිළිපැදීමට එකඟවන බවට උපකල්පනය කෙරේ.
  • ඉහතින් සඳහන් වන්නේ කිසිදු ආකාරයක නීති පද්ධතියක් නොවන බවත් ඉහළ ප්‍රමිතියකින් හා එකමුතු කමකින් යුතුව ඔබේම පරිගණක උදවු පිටුව ඉදිරියට ගෙනයාම සඳහා ඔබ විසින් සහයෝගය දැක්විය යුතු ආකාරයන් පමණක්ම බවත් අවධාරණය කරනු කැමැත්තෙමු.
  • සාමාජිකත්වය ලැබූ සියල්ලන්ම ඉහත සඳහන් මාර්ග නිර්දේශයන් අනුගමනය කිරීම ඉතා අගය කොට සලකන අතර එය සමස්ත සමූහයේම හිත සුව පිණිස හේතු වනු ඇත.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

                                                  ස්තුතියි!
                            ෴පරිගණක උදවු Admin මිතුරු කැල෴
- ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු ෆේස්බුක් පරිගණක උපකාරක සමූහය -
 .අපි පරිගණක උදවු.
 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬