15. සමූහයෙන් බැහරව යාම


 

  1. මිතුරෙකු විසින් එකතු කරනු ලැබූ  යම් සාමාජිකයෙකුට මෙම සමූහයෙන් සේවයක් නොලැබෙන බව සිතේ නම් හෝ, වෙනත් ඕනෑම කරුණක් නිසා සමූහය හැර යායුතු නම් ඒ සඳහා පිටුවේ දකුණු පස සාමාජික ලැයිස්තුවට ඉහළින් ඇති දැතිරෝදයක සලකුණ මත ක්ලික් කොට Leave Group මගින් සමූහයෙන් ඉවත්ව යා හැක.
  2. කිසියම් සාමාජිකයෙකු එසේ ඉවත්ව ගිය පසු එම සාමාජිකයා විසින්ම නැවත ඉල්ලීමක් කිරීමෙන් හැර, සමූහය තුළ සිටින කිසිවෙකුට එම සාමාජිකයා නැවත එකතු කළ නොහැකි වනු ඇත.
  3. පුද්ගලික අමනාපකම් වැනි දේ නිසා සමූහය හැර යයි නම් පළමුව සමූහයෙන් ඔබට සිදුවන සේවාව පිළිබඳ සිතා බලා බුද්ධීමත්ව තීරණයකට එළැඹීම සුදුසුය.