13. පල කළ දෑ ඉවත් කිරීම්


 


පහත සඳහන් කරුණු සපුරාලන ඕනෑම පලකිරීමක් පූර්ව දැනුම් දීමක් ඇතිව හෝ නැතිව ඉවත් කෙරෙනු ඇත.
  1. Virus,Spamming හෝ වෙනත් කරදරකාරී වැඩසටහන් ඇතුළත් වීම
  2. සභාවකට නුසුදුසු වචන ඇතුළත් වීම
  3. පුද්ගලයින්, කණ්ඩායම් ඉලක්ක කරගත් අපහාසාත්මක දේ අඩංගු වීම
  4. අදාල නැති වීම
  5. කෙටි කාලසීමාවක් තුළ නැවත නැවත පලවීම
  6. මූලික අරමුණ ප්‍රචාරණය වීම
  7. “කාලය නාස්ති වීම පමණක් සිදුවන“ අනවශ්‍ය මතගැටුම් වලට තුඩු දීම
  8. සමූහයේ ක්‍රමවත් භාවයට හානියක් වන ඕනෑම පලකිරීමක් (Post, Photo, Album, Doc, Link, Comment, Event, Video) ඇඩ්මින් මඬුල්ලේ සාමූහික තීරණයකට අනුව ඉවත් කිරීම සඳහා ඇඩ්මින් මඬුල්ල සතු “පූර්ණ හිමිකම“ අභියෝගයට ලක් කළ නොහැකිවේ.