14. සාමාජිකත්වය අහෝසි කිරීම  1. පරිගණක උදවු සමූහය වෙත එකතුවන කිසිදු සාමාජිකයෙකු ඉවත් නොකෙරෙන නමුත් ඇතැම් අවස්ථාවලදී හැසිරීම සහ විනය මත පදනම්ව බහුතරයකගේ යහපත උදෙසා අවස්ථානුකූලව දැනුම් දීමක් ඇතිව හෝ නැතිව ඉවත් කිරීම් සිදු කෙරෙනු ඇත.
  2. සාමාජික සංඛ්‍යාව සැලකූ විට පුද්ගලික දැනුම්දීම් සිදුකරීම අපහසු නිසාත් පිළිගත හැකි භාවිත ප්‍රතිපත්තිය මෙහි දක්වා ඇති නිසාත් පූර්ව දැනුම්දීමකින් තොරව ඉවත්කිරීමේ බලය ඇඩ්මින්වරුන් සතුය.
  3. සමූහයේ ක්‍රමවත් භාවයට හානිය කරන ඕනෑම සාමාජිකයෙකු ඉහත 3 - 10 සහ 13 සඳහන් කරුණු වලට 100%ක් අනුකූලව, ඇඩ්මින් මඬුල්ලේ සාමූහික තීරණයකට අනුව ඉවත් කිරීම සඳහා ඇඩ්මින් මඬුල්ල සතු “පූර්ණ හිමිකම“ අභියෝගයට ලක් කළ නොහැකිවේ.