2. සාමාජිකයින් බඳවා ගැනීම 

  1. පරිගණක උදවු සාමාජිකයින් හට තමන්ගේ මිතුරු මිතුරියන් පරිගණක උදවු සමූහයට එක් කර ගැනීමේ හැකියාව ඇත. එහිදී පරිගණක උදවු සමූහයෙන් ඔවුන්ට සේවාවක් ඉටු වන්නේද නැද්ද යන්න පිළිබඳව සලකා බැලිය යුතුය. (උදාහරණයක් ලෙස ශ්‍රී ලාංකික නොවන විදේශික සාමාජිකයෙකුට පරිගණක උදවු තුළ භාෂාමය ගැටලු ඇත්නම් මෙම සමූහයෙන් ඍජු සේවාවක් නොලැබී යා හැක).
  2. ඕනෑම Facebook සාමාජිකයෙකුට Request එකක් මගින් පරිගණක උදවු සමූහයට එකතු විය හැක. මෙහිදී මෙම ඉල්ලීම් අනුමත කිරීම් සාමාජිකයින් විසින්ම සිදු කිරීමට අවස්ථාව සලසා දෙනු ලැබේ. විශේෂ අවස්ථාවලදී පමණක් සමූහයට සාමාජිකයින් එකතු කිරීම Admin මිතුරු මිතුරියන්ගේ අනුදැනුම ඇතිව සිදුවනු ඇත. එවන් අවස්ථාවලදී සාමාජිකයින් ඇතුළත් කරගැනීමට හෝ ඇතුළත් කර නොගැනීමට පරිගණක උදවු ඇඩ්මින් මඬුල්ල සතු “පූර්ණ හිමිකම“ අභියෝගයට ලක් කළ නොහැකිවේ.
  3. සාමාජිකයින් කීපදෙනෙකු එකවර එකතු කිරීම සඳහා,  https://www.facebook.com/groups/pariganakaudau/members/ වෙත පිවිස Add Friends මත ක්ලික් කොට මතුවන වින්ඩෝවේ ඔබේ මිතුරන්ගේ නම් ඇතුළත් කරන්න.
  •  (සාමාජිකයින් එකතු කිරීම මෙම සමූහයෙන් ඔබේ මිතුරු මිතුරියන්ට සිදුවිය හැකි සේවය ගැන සලකා බලා ඔබ තුළින්ම ජනිත වන සිතුවිල්ලකින් සිදුවීම අප ඉතා වටිනා දෙයක් කොට සලකන බැවින් සාමාජික සංඛ්‍යාව වැඩි කරන ලෙස Admin මිතුරු මිතුරියන් විසින් කිසිදු අයුරකින් ඔබ වෙත කිසිදු බලපෑමක් හෝ ඉල්ලීමක් නොකරන බවට සහතික වෙමු).